Dicts.info 

Slovak vocabulary

Learn English to Slovak vocabulary : Abstract


Index > Abstract

ability schopnosť
act čin
action čin
activity činnosť
addition prídavok
amount množstvo
attack prepad
attempt pokus
attitude stanovisko
behavior správanie
bit kúsok
blow úder
break pauza
campaign ťaženie
case proces
chance príležitosť
change zmena
choice voľba
condition stav
connection konektor
crack puklina
cut rez
damage škoda
danger nebezpečenstvo
death smrť
decoration výzdoba
defense obrana
destruction skaza
detail podrobnosť
dominance ovládanie
drop kvapka
duty povinnosť
effort úsilie
fall pád
feature znak
fight boj
front priečelie
hit zásah
hole diera
increase rast
increase prírastok
internet internet
jolt otras
kick kopnutie
kind typ
knot uzol
list zoznam
majority väčšina
matter záležitosť
mind myslenie
operation chod
opposite opak
outburst výbuch
part časť
part časť
personality osobnosť
piece kus
place miesto
position miesto
power sila
practice prax
project úloha
property vlastnosť
quality akosť
quiet pokoj
reach dosah
report zostava
responsibility zodpovednosť
rest odpočinok
return návrat
rise výstup
risk riziko
seat miesto
set súbor
silence ticho
situation situácia
slice kus
state stav
step krok
stop zastavenie
taste chuť
thing vec
top vrchol
touch dotyk
treatment zaobchádzanie
tremble triaška
trick lesť
type druh
use použitie
way spôsob
wear opotrebovanie
whole celok
will vôľa
wish prianie

Learn topic "abstract" with flashcards  |  Test topic "abstract" in vocabulary trainer  |  Learn Slovak

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2024 Dicts.info.