Dicts.info 

Slovak vocabulary

Learn English to Slovak vocabulary : Adjective


Index > Adjective

acid kyselý
after po
ago predtým
all všetko
any akýkoľvek
automatic automatický
available dostupný, k dispozícii
bitter horký
boring otravný
both obidva
bright jasný
broken zlomený
central ústredný
certain istý
cheap lacný
chemical chemický
clear jasný
closed zatvorený
common bežný
common spoločný
complete úplný
conscious úmyselný
cruel krutý
current bežný
dangerous nebezpečný
delicate jemný
deplorable skľúčený
different odlišný
different nepodobný
down dolu
dry suchý
each každý
early skorý
easy ľahký
economic hospodársky
economic úsporný
electric elektrický
equal rovnaký
even párny
even vyrovnaný
every každý
excellent skvelý
fake falošný
false chybný
far ďaleko
fat tučný
fat veľký
few málo
final konečný
financial finančný
firm pevný
first prvý
flat plochý
following nasledujúci
foreign zahraničný
former bývalý
fragile krehký
free bezplatný
frequent častý
fresh čerstvý
full plný
full celkový
further ďalej
future budúci
general všeobecný
industrial priemyselný
interesting zaujímavý
international medzinárodný
last posledný
late oneskorený
legal legálny
liquid tekutý
local miestny
loud hlasný
low nízky
lucky šťastný
main hlavný
major veľký
many mnoho
metal kovový
military vojenský
minute nepatrný
modern moderný
more viac
much veľa
narrow úzky
national národný
natural prírodný
necessary nutný
next susedný
no číslo
normal normálny
off z
on pri
opposite opačný
original pôvodný
other iný
own vlastný
parallel rovnobežný
particular osobitný
past minulý
personal osobný
physical telesný
political politický
poor chudobný
popular populárny
possible možný
present prítomný
previous predošlý
private súkromný
probable pravdepodobný
professional profesionálny
public verejný
quiet tichý
ready pripravený
recent nedávny
regular pravidelný
responsible zodpovedný
rigid neohybný
rough hrubý
round guľatý
safe bezpečný
same rovnaký
second druhý
secret tajný
separate oddelený
serious vážny
set stanovený
several niekoľko
short krátky
silent tichý
simple ľahký
single jediný
small malý
smooth hladký
solid pevný
sparse riedky
special osobitný
specific špecifický
square štvorcový
standard bežný
sticky lepkavý
straight rovný
strange zvláštny
stylish elegantný
sudden náhly
sweet sladký
tall vysoký
thick hustý
thin tenký
tight tesný
true pravdivý
ugly škaredý
under pod
unusual nezvyčajný
usual obvyklý
usual bežný
various odchylný
warm teplý
wet mokrý
whole celý
wide široký

Learn topic "adjective" with flashcards  |  Test topic "adjective" in vocabulary trainer  |  Learn Slovak

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2024 Dicts.info.