Dicts.info 

Slovak vocabulary

Learn English to Slovak vocabulary : Business


Index > Business

account účet
advantage výhoda
advertisement reklama
advice rada
agreement zmluva
attention pozor
authority právomoc
banknote bankovka
bargain dohoda
brand značka
business obchod
capital kapitál
change drobné
cheque šek
committee výbor
company spoločnosť
competition konkurencia
complaint obvinenie
contract zmluva
copy kópia
cost náklady
council rada
course hodina
customer zákazník
demand potreba
department oddelenie
difficulty ťažkosť
director riaditeľ
economy ekonómia
environment prostredie
experience skúsenosť
firm firma
form formulár
group skupina
help pomoc
holiday prázdniny
income príjem
industry priemysel
insurance poistka
interest úrok
invoice účet
job zamestnanie
law právo
leave dovolenka
loss strata
management vedenie
mark značka
market trh
material materiál
mean stred
meeting stretnutie
money peniaze
occupation zamestnanie
offer ponuka
office kancelária
officer policajt
operation operácia
owner majiteľ
package balík
payment odmena
plan plán
price cena
problem problém
product výrobok
profit zisk
property vlastníctvo
rate tarifa
rest zvyšok
reward odmena
right právo
sale predaj
section úsek
section sekcia
service obsluha
share akcia
shop obchod
show prehliadka
skill obratnosť
staff zbor
structure štruktúra
success úspech
support podpora
table tabuľka
tax daň
team družstvo
trade obchod
value význam
work práca
worker robotník

Learn topic "business" with flashcards  |  Test topic "business" in vocabulary trainer  |  Learn Slovak

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2024 Dicts.info.