Dicts.info 

Slovak vocabulary

Learn English to Slovak vocabulary : Communication


Index > Communication

announcement oznámenie
answer odpoveď
approval schválenie
argument argument
book kniha
call hovor
character písmeno
controversy spor
cry volanie
data údaje
decision rozhodnutie
dictionary slovník
discussion diskusia
doubt pochybnosť
experience zážitok
feeling sympatia
humor humor
idea myšlienka
information informácia
interest záujem
interview pohovor
language reč
language jazyk
letter písmeno
letter list
lie lož
look pohľad
magazine časopis
mail pošta
memory pamäť
memory spomienka
mistake omyl
name meno
newspaper noviny
note poznámka
number číslo
opinion názor
page strana
pronunciation výslovnosť
proposal návrh
protest protest
question otázka
reaction reakcia
reason príčina
relation vzťah
request prosba
secret tajomstvo
sentence veta
sign znak
speech reč
spelling hláskovanie
standard kritérium
statement vyhlásenie
subject téma
suggestion návrh
voice hlas
word slovo
writing písmo

Learn topic "communication" with flashcards  |  Test topic "communication" in vocabulary trainer  |  Learn Slovak

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2024 Dicts.info.