Dicts.info 

Slovak vocabulary

Learn English to Slovak vocabulary : Verb


Index > Verb

accept prijať
accuse obžalovať
achieve dosiahnuť
act jednať
add sčítať
admit uznať
affect pôsobiť
agree súhlasiť
allow dovoliť
announce oznámiť
argue hádať sa
arrive prísť
ask spýtať sa
attack napadnúť
avoid vyhnúť sa
be žiť
bear niesť
beat prekonať
become stať sa
behave počínať si
believe veriť
benefit prospech
bring priniesť
build stavať
burn vyhorieť
call zavolať
carry prenášať
catch zachytiť
cause dosiahnuť
change upraviť
choose vybrať si
classify považovať
clean umyť
compare prirovnať
contain obsahovať
continue pokračovať
control riadiť
cook variť
copy kopírovať
cough kašlať
crush stlačiť
cry plakať
decide rozhodnúť
describe opísať
design navrhnúť
desire chcieť
develop vyvolať
die umrieť
discover objaviť
discuss diskutovať
divide deliť
doubt pochybovať
drive viesť auto
embrace zahrnúť
encourage povzbudiť
end skončiť
enhance zvýšiť
enjoy tešiť sa
enter vstúpiť
establish založiť
estimate odhadnúť
exceed presahovať
exist existovať
expect očakávať
explain vysvetliť
fight zápasiť
fill naplniť
find zistiť
finish skončiť
flush vyrovnať
forgive odpustiť
free oslobodiť
give up vzdať sa
grow rásť
happen stať sa
hate nenávidieť
hide skrývať
hold držať
identify identifikovať
include zahŕňať
increase narastať
injure zraniť
introduce predstaviť
join spojiť
keep udržiavať
kick kopnúť
kill zabiť
land pristáť
last vydržať
lead sprevádzať
leave nechať
let dovoliť
lift zdvihnúť
limit obmedziť
load nabiť
lock zamknúť
look vyzerať
lose stratiť
manage trénovať
marry oženiť sa
match hodiť sa
mean zamýšľať
measure odmerať
mention zmieniť sa
miss zmeškať
miss minúť
name volať
order nariadiť
own mať
pass on odovzdať
peel bieliť
plan plánovať
please potešiť
plow orať
poison otráviť
polish vyleštiť
prepare pripraviť
press stlačiť
prevent zabrániť
print tlačiť
process spracovať
protest protestovať
prove dokázať
publish vydať
raise vychovať
rate hodnotiť
reach dosiahnuť
receive dostať
record nahrať
reduce znížiť
reflect odrážať
refuse odmietnuť
remove odstrániť
render vrátiť
replace vymeniť
reply odpovedať
report hlásiť
represent zastupovať
request žiadať
respect ctiť
reveal prezradiť
risk riskovať
rule vládnuť
save šetriť
save zachrániť
see vidieť
see považovať
send poslať
serve slúžiť
sew prišiť
shout kričať
show ukázať
smell voňať
smell zapáchať
smell cítiť
spend stráviť
stand stáť
stay zostať
steal ukradnúť
stop zastaviť
study študovať
suffer trpieť
suggest navrhnúť
supply vybaviť
support podporiť
surprise prekvapiť
taste ochutnať
teach vyučovať
test skúšať
thank ďakovať
throw vrhnúť
title nazvať
trade obchodovať
train vycvičiť
travel ísť
treat zaobchádzať
try pokúsiť sa
turn točiť sa
visit navštíviť
walk ísť
wash umývať
watch pozorovať
wear nosiť
weigh vážiť
win dosiahnuť
wish priať si

Learn topic "verb" with flashcards  |  Test topic "verb" in vocabulary trainer  |  Learn Slovak

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2024 Dicts.info.