Dicts.info 

Vietnamese vocabulary

Learn English to Vietnamese vocabulary : Adverb
Index > Adverb

about khắp xung quanh
above bên trên
again lại
almost gần như
along dọc theo
always luôn luôn
approximately khoảng chừng
before trước (khi)
behind đằng sau
between chỉ rõ sự liên quan
directly trực tiếp
early đầu
either cái này hay cái kia trong hai cái
enough đủ
exactly đúng là
finally cuối cùng
first trước hết
generally nói chung
here tại điểm này
however tuy vậy
immediately ngay lập tức
indeed thật vậy
inside bên trong
instead thay vì
late muộn
least ít nhất
little một ít
merely chỉ
not không
obviously rõ ràng là
often thường xuyên
once một lần
particularly đặc biệt
please làm ơn, xin
possibly có thể
probably có khả năng
quickly nhanh chóng
really thực sự
really rất
recently gần đây
slowly chậm
soon trong thời gian ngắn
still vẫn còn
such như thế
surely chắc chắn
then vào lúc
there đằng kia
today hôm nay
together cùng
tomorrow ngày mai
tonight đêm nay
too cũng
usually như thường lệ
very thực sự
well khoẻ mạnh
why tại sao

Learn topic "adverb" with flashcards  |  Test topic "adverb" in vocabulary trainer  |  Learn Vietnamese

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.