Dicts.info 

Vietnamese vocabulary

Learn English to Vietnamese vocabulary : Conversation
Index > Conversation

good day xin chào buổi ngày
good luck chúc may mắn
hello xin chào
how are you bạn khỏe không, bạn có khỏe không
many thanks cảm ơn nhiều, cảm ơn lắm
no không
yes vâng

Learn topic "conversation" with flashcards  |  Test topic "conversation" in vocabulary trainer  |  Learn Vietnamese

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.