Dicts.info 

Vietnamese vocabulary

Learn English to Vietnamese vocabulary : Education
Index > Education

class hạng
education giáo dục
education sự giáo dục
grade hạng
knowledge sự hiểu biết
student sinh viên
teacher giáo viên
training khóa huấn luyện

Learn topic "education" with flashcards  |  Test topic "education" in vocabulary trainer  |  Learn Vietnamese

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.