Dicts.info 

Afrikaans vocabulary

Learn English to Afrikaans vocabulary : Adjective
Index > Adjective

ago gelede
automatic outomaties
available beskikbaar
bitter bitter
boring vervelige
bright helder
central vernaamste
certain seker
cheap goedkoop
chemical skeikundig
clear helder
closed gesluit
common gemene
complete volledig
cruel wreed
dangerous gevaarlik
delicate delikaat
different verskil van
different verskillend
down onder
dry droë
each elke
early vroeë
easy maklik
economic ekonomiese
economic ekonomies
electric elektriese
equal gelyke
even ewe
every elke
excellent uitstekend
fake vals
far ver
fat vet
fat groot
few min
final finaal
financial finansiële sake
firm stewige handdruk
flat plat
following volgende
foreign buitelands
fragile fyn
free gratis
frequent gereelde
fresh vars
full vol
full totale
further verder
future toekomend
general algemene
industrial industrieel
interesting interessante
international internasionaal
last laaste
late laat
liquid vloeibaar
local plaaslik
loud hard
low laag
lucky gelukkig
main hoof
major groot
many baie
metal metaalagtig
modern modern
more meer
narrow eng
national nasionaal
natural natuurlik
necessary noodsaaklik
next langs
normal gewone
opposite teenoorgesteld
original oorspronklik
other ander
own eie
parallel parallel
particular spesiale
past afgelope
personal persoonlik
political polities
poor arme
popular algemene
possible moontlik
present teenwoordig
previous vorige
private privaat
probable waarskynlik
professional professioneel
public publiek
quiet stil
ready gereed
recent onlangs
regular gereeld
responsible verantwoordelik
rigid styf
rough rof
round rond
safe veilig
same dieselfde
second tweede
secret geheime
separate apart
serious ernstig
set vasgestelde
several verskeie
short kort
silent stil
simple eenvoudig
single enkele
small klein
smooth glad
solid solied
sparse dun
special besondere
specific spesifiek
square vierkantig
standard standaard
sticky klewerige
straight reguit
strange vreemd
stylish stylvol
sudden skielik
sweet soet
tall lank
thick dik
thin dun
tight styf
true waar
ugly lelik
under onder
unusual ongewoon
usual gewoon
various verskillend
warm soel
wet nat
whole heel
wide wyd

Learn topic "adjective" with flashcards  |  Test topic "adjective" in vocabulary trainer  |  Learn Afrikaans

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.