Dicts.info 

Afrikaans vocabulary

Learn English to Afrikaans vocabulary : Communication
Index > Communication

announcement aankondiging
answer antwoord
approval goedkeuring
argument redenasie
book boek
call oproep
character karakter
controversy argument
cry uitroep
data gegewens
decision beslissing
dictionary woordeboek
discussion beredenering
doubt twyfel
feeling gevoelens
humor humor
idea gedagte
interest belangstelling
interview onderhoud
language taal
language taal
letter letter
letter brief
lie leun
look sien
magazine tydskrif
mail pos
memory geheue
memory herinnering
mistake fout
name naam
newspaper koerant
number nommer
opinion mening
page bladsy
pronunciation uitspraak
proposal voorstel
protest beswaar
question navraag
reason rede
relation verhoudings
request versoek
secret geheim
sentence sin
sign teken
speech spraak
spelling spelling
standard maatstaf
subject onderwerp
suggestion voorstel
voice stem
word woord
writing skrif

Learn topic "communication" with flashcards  |  Test topic "communication" in vocabulary trainer  |  Learn Afrikaans

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.