Dicts.info 

Afrikaans vocabulary

Learn English to Afrikaans vocabulary : Verb
Index > Verb

accept aanvaar
accuse aankla
achieve behaal
act doen
admit toegee
agree saamstem
allow in staat stel
announce aankondig
argue argumenteer
arrive aankom
ask vra
attack aanval
avoid vermy
be lewe
bear dra
beat oorwin
become word
bite byt
bring bring
build bou
call bel
carry dra
change verander
choose uitkies
classify klassifiseer
clean skoonmaak
compare vergelyk
contain bevat
continue aanhou
control regeer
cook kook
cough hoes
cry huil
decide beslis
describe uitbeeld
design plan
desire verlang
develop ontwikkel
die doodgaan
discover ontdek
discuss bespreek
divide verdeel
doubt twyfel
drive bestuur
embrace insluit
encourage aanmoedig
end eindig
enhance verhoog
enter binnegaan
establish gestig
estimate raming
exceed buite wees
exist bestaan
expect verwag
explain verduidelik
fight baklei
fill vul
find bespeur
finish eindig
forgive vergeef
free bevry
grow groei
happen iets gebeur
hate haat
hide verberg
hold hou
identify identifiseer
include insluit
injure gewond
introduce voorstel
join voeg
keep hou
kick skop
kill moord
land laat land
last hou
lead begelei
leave los
let toestaan
lift lig
limit beperk
load laai
look lyk
lose verloor
manage bestuur
marry trou
mean intensie
measure meet
mention noem
name noem
own besit
pass on oorhandig
peel skil
poison vergiftig
polish poets
prepare voorberei
press druk
prevent voorkom
print druk
process verwerk
protest protesteer
prove bewys
publish publiseer
raise grootmaak
rate gradeer
reach bereik
receive ontvang
record opneem
reduce snoei
refuse weier
remove verwyder
render terugneem
replace vervang
reply beantwoord
report aanhaal
represent verteenwoordig
request aangevra
respect eer
reveal onthul
risk op die spel sit
rule regeer
save spaar
save red
see sien
see ag
send stuur
serve bedien
sew naai
shout roep
show toon
smoke rook
spend spandeer
stand staande
stay bly
steal steel
stop tot stilstand kom
study studeer
suggest voorstel
supply voorsien
support ondersteun
surprise verras
teach onderrig gee
test toets
thank bedank
throw gooi
title roem
trade handel dryf
train afrig
travel gaan
treat hanteer
try probeer
turn draai
visit besoek
walk stap
wash was
watch kyk
wear dra
weigh weeg
win wen
wish wens

Learn topic "verb" with flashcards  |  Test topic "verb" in vocabulary trainer  |  Learn Afrikaans

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.