Dicts.info 

Chinese vocabulary

Learn English to Chinese vocabulary : Anatomy
Index > Anatomy

arm 手臂 [shǒu bì], 胳膊 [gē bo]
back 背 [bèi], 背部
beak 喙 [huì], 鸟嘴 [niǎo zuǐ]
blood 血 [xuè], 血液 [xuè yè]
body 身体 [shēn tǐ]
bone 骨头 [gǔ tou]
brain 脑 [nǎo], 头脑 [tóu nǎo]
breath 呼吸 [hū xī]
cell 细胞 [xì bāo]
chest 胸膛 [xiōng táng], 胸部 [xiōng bù]
chest 胸膛 [xiōng táng], 胸腔 [xiōng qiāng]
chin 下巴 [xià ba], 下颔 [xià hàn]
ear 耳 [ěr], 耳朵 [ěr duo]
eye 眼睛 [yǎn jing]
face 脸 [liǎn]
finger 手指 [shǒu zhǐ]
foot 脚 [jué], 足 [zú]
forehead 额头 [é tóu]
gene 基因 [jī yīn]
hair 头发 [tóu fa], 毛发 [máo fà]
hair 毛发 [máo fà]
hand 手 [shǒu], 爪 [zhuǎ]
head 头 [tóu], 首 [shǒu]
heart 心 [xīn], 心脏 [xīn zàng]
knee 膝 [xī], 膝盖 [xī gài]
leg 腿 [tuǐ]
lip 唇 [chún], 嘴唇 [zuǐ chún]
mouth 口 [kǒu], 嘴 [zuǐ]
muscle 肌肉 [jī ròu]
nail 指甲 [zhǐ jia]
neck 脖子 [bó zi], 颈部 [jǐng bù]
nerve 神经 [shén jīng], 神经系统 [shén jīng xì tǒng]
nose 鼻子 [bí zi]
skin 皮 [pí], 皮肤 [pí fū]
stomach 胃 [wèi], 肚子 [dù zi]
tail 尾巴 [wěi ba]
throat 喉咙 [hóu lóng], 咽喉 [yān hóu]
thumb 拇指 [mǔ zhǐ]
toe 脚趾 [jiǎo zhǐ]
tongue 舌头 [shé tou]
tooth 牙 [yá], 牙齿 [yá chǐ]
wing 翅膀 [chì bǎng], 翼 [yì]

Learn topic "anatomy" with flashcards  |  Test topic "anatomy" in vocabulary trainer  |  Learn Chinese

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.