Dicts.info 

Chinese vocabulary

Learn English to Chinese vocabulary : Art
Index > Art

art 艺术 [yì shù]
artist 艺术家 [yì shù jiā]
band 乐队 [yue4 dui4], 伴舞乐队
brush 刷子 [shuā zi]
color 颜色 [yán sè], 色彩 [sè cǎi]
concert 音乐会 [yīn yuè huì]
design 设计 [shè jì], 规划 [guī huà]
diversity 多样性 [duō yàng xìng]
entertainment 娱乐 [yú lè], 消遣 [xiāo qiǎn]
hit 巨大成功
image 形象 [xíng xiàng], 公众形象
ink 墨水 [mò shuǐ]
invention 发明 [fā míng], 创新 [chuàng xīn]
manner 方式
movie 影片 [yǐng piàn], 电影 [diàn yǐng]
museum 博物馆 [bó wù guǎn]
music 音乐 [yīn yuè], 乐曲 [yuè qǔ]
note 音符 [yīn fú]
orchestra 乐队 [yuè duì], 管弦乐队 [guǎn xián yuè duì]
paint 颜料 [yán liào], 涂料 [tú liào]
painting 画 [huà]
paper 纸 [zhǐ]
pen 钢笔 [gāng bǐ]
pencil 铅笔 [qiān bǐ]
picture 图象 [tú xiàng], 画面 [huà miàn]
poem 诗歌 [shī gē], 韵文 [yùn wén]
poetry 诗 [shī], 诗歌 [shī gē]
rhythm 节奏 [jié zòu], 旋律 [xuán lǜ]
shape 形像 [xíng xiàng], 外表 [wài biǎo]
singer 歌手 [gē shǒu]
song 歌 [gē], 歌曲 [gē qǔ]
stage 舞台 [wǔ tái]
style 款式 [kuǎn shì], 样式 [yàng shì]
vogue 时尚 [shí shàng], 潮流 [cháo liú]

Learn topic "art" with flashcards  |  Test topic "art" in vocabulary trainer  |  Learn Chinese

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.