Dicts.info 

Chinese vocabulary

Learn English to Chinese vocabulary : Business
Index > Business

account 帐目
advantage 优势 [yōu shì]
advertisement 广告 [guǎng gào]
advice 提议 [tí yì], 建议 [jiàn yì]
agreement 协议 [xié yì]
attention 注意 [zhù yì]
authority 权力 [quán lì], 权威 [quán wēi]
banknote 纸币 [zhǐ bì]
bargain 协议 [xié yì]
brand 品牌 [pǐn pái], 标识 [biāo zhì]
business 生意 [shēng yi], 商务 [shāng wù]
businesswoman 女企业家
capital 资本 [zī běn], 资金 [zī jīn]
change 零钱 [líng qián]
cheque 支票 [zhī piào]
committee 委员会 [wěi yuán huì]
company 公司 [gōng sī]
competition 竞争 [jìng zhēng]
complaint 控告 [kòng gào], 指控 [zhǐ kòng]
contract 合同 [hé tong], 合约 [hé yuē]
copy 副本 [fù běn], 备份 [bèi fèn]
cost 费用 [fèi yòng]
council 理事会 [lǐ shì huì], 委员会 [wěi yuán huì]
course 课程 [kè chéng]
customer 客户 [kè hù]
demand 需求 [xū qiú]
department 部门 [bù mén]
difficulty 困难 [kùn nan]
director 主管 [zhǔ guǎn], 经理 [jīng lǐ]
economy 经济 [jīng jì]
environment 环境 [huán jìng]
experience 经历 [jīng lì]
firm 公司 [gōng sī], 企业 [qǐ yè]
form 表格 [biǎo gé]
group 集团 [jí tuán], 团体 [tuán tǐ]
help 帮助 [bāng zhù], 协助 [xié zhù]
holiday 假期 [jià qī]
income 收入 [shōu rù]
industry 工业 [gōng yè], 制造业 [zhì zào yè]
insurance 保险 [bǎo xiǎn]
interest 利息 [lì xī]
invoice 账单 [zhàng dān], 发票 [fā piào]
job 工作 [gōng zuò]
law 法律 [fǎ lǜ]
leave 休假 [xiū jià], 缺席 [quē xí]
loss 失去 [shī qù], 失败 [shī bài]
management 管理 [guǎn lǐ]
mark 标记 [biāo jì]
market 市场 [shì chǎng]
material 原料 [yuán liào], 材料 [cái liào]
mean 平均数 [píng jūn shù]
meeting 会议 [huì yì]
money 钱 [qián]
occupation 工作 [gōng zuò], 职业 [zhí yè]
offer 答应提供
office 办公室 [bàn gōng shì], 办事处 [bàn shì chù]
officer 官员 [guān yuán], 领导 [lǐng dǎo]
operation 行动 [xíng dòng], 操作 [cāo zuò]
owner 所有者 [suǒ yǒu zhě], 主人 [zhǔ rén]
package 包 [bāo], 包裹 [bāo guǒ]
payment 付款 [fù kuǎn]
plan 计划 [jì huà]
price 代价 [dài jià]
problem 问题 [wèn tí]
product 产品 [chǎn pǐn]
profit 利润 [lì rùn]
property 财产 [cái chǎn], 所有物 [suǒ yǒu wù]
rate 收费 [shōu fèi], 费率 [fèi lǜ]
rest 剩余 [shèng yú]
reward 报酬 [bào chóu], 酬劳 [chóu láo]
right 权利 [quán lì]
sale 销售 [xiāo shòu]
section 部门 [bù mén]
section 阶段 [jiē duàn], 部分 [bù fèn]
service 服务 [fú wù]
share 股份 [gǔ fèn]
shop 商店 [shāng diàn]
show 表演 [biǎo yǎn]
skill 技能 [jì néng], 技巧 [jì qiǎo]
staff 职员 [zhí yuán]
structure 构造 [gòu zào], 结构 [jié gòu]
success 成功 [chéng gōng]
support 支持 [zhī chí], 援助 [yuán zhù]
table 表格 [biǎo gé], 列表 [liè biǎo]
tax 税 [shuì], 税收 [shuì shōu]
team 团队 [tuán duì]
trade 贸易 [mào yì]
value 价值 [jià zhí]
work 行动 [xíng dòng], 工作 [gōng zuò]
worker 工人 [gōng rén]

Learn topic "business" with flashcards  |  Test topic "business" in vocabulary trainer  |  Learn Chinese

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.