Dicts.info 

Chinese vocabulary

Learn English to Chinese vocabulary : City
Index > City

airport 飞机场 [fēi jī chǎng]
bank 银行 [yín háng]
bridge 桥 [qiáo]
building 建筑物 [jiàn zhù wù]
capital 首都 [shǒu dū]
castle 城堡 [chéng bǎo]
church 教堂 [jiào táng]
cinema 电影院 [diàn yǐng yuàn]
city 城市 [chéng shì]
factory 工厂 [gōng chǎng]
flat 公寓 [gōng yù]
hospital 医院 [yī yuàn]
hotel 旅馆 [lǚ guǎn]
library 图书馆 [tú shū guǎn], 仓库 [cāng kù]
park 公园 [gōng yuán]
prison 监狱 [jiān yù]
restaurant 餐厅 [cān tīng], 饭店 [fàn diàn]
road 道路 [dào lù]
school 学校 [xué xiào]
station 火车站
street 街道 [jiē dào]
structure 结构 [jié gòu]
subway 地铁 [dì tiě]
supermarket 超级市场 [chāo jí shì chǎng], 超市 [chāo shì]
theater 剧场 [jù chǎng], 剧院 [jù yuàn]
town 城镇 [chéng zhèn]
university 大学 [dà xué]
village 乡村 [xiāng cūn], 村庄 [cūn zhuāng]

Learn topic "city" with flashcards  |  Test topic "city" in vocabulary trainer  |  Learn Chinese

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.