Dicts.info 

Chinese vocabulary

Learn English to Chinese vocabulary : Color
Index > Color

black 黑色 [hēi sè]
blue 蓝色 [lán sè]
brown 褐色 [hè sè], 棕色 [zōng sè]
gray 灰色 [huī sè]
green 绿色 [lǜ sè]
orange 橙色 [chéng sè]
pink 粉红色 [fěn hóng sè]
red 红色 [hóng sè]
violet 紫色 [zǐ sè]
white 白色 [bái sè]
yellow 黄色 [huáng sè]

Learn topic "color" with flashcards  |  Test topic "color" in vocabulary trainer  |  Learn Chinese

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.