Dicts.info 

Chinese vocabulary

Learn English to Chinese vocabulary : Communication
Index > Communication

announcement 公告 [gōng gào], 宣布 [xuān bù]
answer 回复 [huí fù]
approval 批准 [pī zhǔn], 赞成 [zàn chéng]
argument 论据 [lùn jù]
book 书 [shū]
call 电话 [diàn huà]
character 文字 [wén zì]
controversy 争论 [zhēng lùn]
cry 呼喊 [hū hǎn], 叫嚷 [jiào rǎng]
data 数据 [shù jù], 资料 [zī liào]
decision 结论 [jié lùn], 决定 [jué dìng]
dictionary 词典 [cí diǎn]
discussion 讨论 [tǎo lùn]
doubt 怀疑 [huái yí], 不确定 [bù què dìng]
experience 经历 [jīng lì]
feeling 感觉 [gǎn jué]
humor 幽默 [yōu mò]
idea 想法 [xiǎng fǎ]
information 信息 [xìn xī]
interest 兴趣 [xìng qu]
interview 采访 [cǎi fǎng]
language 语言 [yǔ yán]
language 自然语言 [zì rán yǔ yán]
letter 字母 [zì mǔ]
letter 信 [xìn], 信函 [xìn hán]
lie 谎言 [huǎng yán]
look 表情 [biǎo qíng]
magazine 杂志 [zá zhì]
mail 邮政 [yóu zhèng]
memory 记忆力 [jì yì lì]
memory 记忆 [jì yì], 回忆 [huí yì]
mistake 错误 [cuò wù]
name 名字 [míng zi]
newspaper 报纸 [bào zhǐ]
note 注释 [zhù shì], 备注 [bèi zhù]
number 编号 [biān hào]
opinion 观点 [guān diǎn], 看法 [kàn fǎ]
page 页 [yè]
pronunciation 发音 [fā yīn]
proposal 提议 [tí yì], 建议 [jiàn yì]
protest 抗议 [kàng yì]
question 问题 [wèn tí], 咨询 [zī xún]
reaction 反应 [fǎn yìng]
reason 理由 [lǐ yóu], 原因 [yuán yīn]
relation 关系 [guān xì]
request 请求 [qǐng qiú]
secret 秘密 [mì mì]
sentence 句子 [jù zi]
sign 算术符号(加减乘除)
speech 话语 [huà yǔ]
spelling 拼写 [pīn xiě]
standard 标准 [biāo zhǔn]
statement 声明 [shēng míng]
subject 主题 [zhǔ tí]
suggestion 提议 [tí yì], 建议 [jiàn yì]
voice 声音 [shēng yīn]
word 词 [cí]
writing 文字 [wén zì], 书写 [shū xiě]

Learn topic "communication" with flashcards  |  Test topic "communication" in vocabulary trainer  |  Learn Chinese

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.