Dicts.info 

Chinese vocabulary

Learn English to Chinese vocabulary : Material
Index > Material

acid 酸 [suān]
chemical 化学物质
chemical element 化学元素 [huà xué yuán sù]
coal 煤 [méi]
cotton 棉布 [mián bù]
dust 灰尘 [huī chén]
earth 土壤 [tǔ rǎng], 泥土 [ní tǔ]
fat 脂肪 [zhī fáng]
glass 玻璃 [bō li]
glue 胶水 [jiāo shuǐ]
grain 颗粒 [kē lì]
ice 冰 [bīng]
iron 铁 [tiě]
leather 皮革 [pí gé]
liquid 液体 [yè tǐ]
matter 物质 [wù zhì]
metallic element 金属 [jīn shǔ]
oil 石油 [shí yóu]
poison 毒药 [dú yào]
powder 粉末 [fěn mò]
sand 沙 [shā]
silk 丝绸 [sī chóu]
soap 肥皂 [féi zào]
steel 钢 [gāng]
wood 木头 [mù tou], 木材 [mù cái]
wool 羊毛 [yáng máo]

Learn topic "material" with flashcards  |  Test topic "material" in vocabulary trainer  |  Learn Chinese

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.