Dicts.info 

Chinese vocabulary

Learn English to Chinese vocabulary : Mathematics
Index > Mathematics

addition 加 [jiā]
angle 角 [jué]
area 区域 [qū yù], 面积 [miàn jī]
center 中心 [zhōng xīn]
circle 圆形 [yuán xíng]
curve 弯曲 [wān qū]
degree 温度 [wēn dù], 度数 [dù shù]
degree 程度 [chéng dù], 等级 [děng jí]
difference 差别 [chā bié], 不同 [bù tóng]
distance 距离 [jù lí]
division 划分 [huà fēn]
edge 边缘 [biān yuán]
element 成份 [chéng fèn]
function 功能 [gōng néng], 作用 [zuò yòng]
half 半 [bàn], 一半 [yī bàn]
limit 限度 [xiàn dù]
line 线条 [xiàn tiáo]
net 网 [wǎng]
order 规则 [guī zé]
outside 表面 [biǎo miàn], 外面 [wài mian]
percent 百分比 [bǎi fēn bǐ]
point 点 [diǎn], 圆点 [yuán diǎn]
purpose 功能 [gōng néng], 用处 [yòng chu]
result 结果 [jié guǒ]
root 被乘数
rule 规则 [guī zé], 惯例 [guàn lì]
set 集合 [jí hé]
side 旁边 [páng biān]
square 正方形 [zhèng fāng xíng]
square 平方 [píng fāng], 二次方 [èr cì fāng]
substitution 替换 [tì huàn]
surface 表面 [biǎo miàn]
total 总和 [zǒng hé]

Learn topic "mathematics" with flashcards  |  Test topic "mathematics" in vocabulary trainer  |  Learn Chinese

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.