Dicts.info 

Chinese vocabulary

Learn English to Chinese vocabulary : Nature
Index > Nature

air 空气 [kōng qì]
animal 动物 [dòng wù]
branch 分枝 [fēn zhī]
evolution 进化 [jìn huà], 发展 [fā zhǎn]
farm 农场 [nóng chǎng]
field 田地 [tián dì]
fire 燃烧 [rán shāo], 火焰 [huǒ yàn]
flower 花 [huā]
forest 森林 [sēn lín]
grass 草 [cǎo]
leaf 树叶 [shù yè], 叶子 [yè zi]
life 生活 [shēng huó]
lightning 闪电 [shǎn diàn]
moisture 潮湿 [cháo shī], 湿气 [shī qì]
nature 自然 [zì rán]
plant 植物 [zhí wù]
root 根 [gēn]
sex 性别 [xìng bié]
sky 天空 [tiān kōng]
sleep 睡眠 [shuì mián]
smell 气味 [qì wèi]
smoke 烟 [yān]
spring 泉 [quán]
stem 茎 [jīng]
stream 流 [liú]
tree 树 [shù]
wave 波浪 [bō làng]
weather 天气 [tiān qì]
world 世界 [shì jiè]

Learn topic "nature" with flashcards  |  Test topic "nature" in vocabulary trainer  |  Learn Chinese

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.