Dicts.info 

Chinese vocabulary

Learn English to Chinese vocabulary : Science
Index > Science

biology 生物学 [shēng wù xué]
cause 原因 [yuán yīn]
chemistry 化学 [huà xué]
comparison 比较 [bǐ jiào]
consequence 结果 [jié guǒ]
discipline 学科 [xué kē]
discovery 发现 [fā xiàn]
discovery 发现 [fā xiàn]
event 事件
evidence 证据 [zhèng jù]
example 例子 [lì zi]
fact 事实 [shì shí]
issue 问题 [wèn tí]
kernel 内核
method 方法 [fāng fǎ]
phase 时期 [shí qī]
procedure 过程
production 生产
program 程序
project 项目 [xiàng mù]
range 范围
research 研究 [yán jiū]
research 调查 [diào chá]
science 科学 [kē xué]
society 社会 [shè huì]
system 系统 [xì tǒng]
technology 科技 [kē jì], 工艺 [gōng yì]
theory 理论 [lǐ lùn]
trend 趋势 [qū shì]
trouble 问题 [wèn tí]
user 用户 [yòng hù]

Learn topic "science" with flashcards  |  Test topic "science" in vocabulary trainer  |  Learn Chinese

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.