Dicts.info 

Chinese vocabulary

Learn English to Chinese vocabulary : Time
Index > Time

afternoon 下午 [xià wǔ]
age 年龄 [nián líng]
April 四月 [sì yuè]
August 八月 [bā yuè]
autumn 秋天 [qiū tiān]
beginning 开始 [kāi shǐ], 最初 [zuì chū]
century 世纪 [shì jì]
date 日期 [rì qī]
day 天 [tiān]
December 十二月 [shí èr yuè]
end 终点 [zhōng diǎn], 末端 [mò duān]
evening 傍晚 [bàng wǎn]
February 二月 [èr yuè]
Friday 星期五 [xīng qī wǔ], 周五 [zhōu wǔ]
future 将来 [jiāng lái], 未来 [wèi lái]
hour 小时 [xiǎo shí], 钟头 [zhōng tóu]
January 一月 [yī yuè]
July 七月 [qī yuè]
June 六月 [liù yuè]
May 五月 [wǔ yuè]
midnight 半夜 [bàn yè], 午夜 [wǔ yè]
minute 分 [fèn], 分钟 [fēn zhōng]
moment 瞬间 [shùn jiān], 片刻 [piàn kè]
moment 瞬间 [shùn jiān]
Monday 星期一 [xīng qī yī], 周一 [zhōu yī]
month 月 [yuè]
morning 上午 [shàng wǔ]
night 夜晚 [yè wǎn]
November 十一月 [shí yī yuè]
now 现在 [xiàn zài]
October 十月 [shí yuè]
past 过去 [guò qu]
pause 暂停 [zàn tíng]
period 时期 [shí qī]
present 现在 [xiàn zài]
Saturday 星期六 [xīng qī liù]
season 季节 [jì jié]
second 秒 [miǎo]
September 九月 [jiǔ yuè]
spring 春天 [chūn tiān]
summer 夏天 [xià tiān]
Sunday 星期天 [xīng qī tiān], 周日 [zhōu rì]
Thursday 星期四 [xīng qī sì], 周四 [zhōu sì]
today 今天 [jīn tiān]
tomorrow 明天 [míng tiān]
Tuesday 星期二 [xīng qī èr]
Wednesday 星期三 [xīng qī sān]
week 星期 [xīng qī]
weekend 周末 [zhōu mò]
while 一会儿 [yī huì r], 一段时间
winter 冬天 [dōng tiān]
year 年 [nián]

Learn topic "time" with flashcards  |  Test topic "time" in vocabulary trainer  |  Learn Chinese

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.