Dicts.info 

Dutch vocabulary

Learn English to Dutch vocabulary : Adjective
Index > Adjective

acid zuur
after aan
ago geleden
all al, alle
any een
automatic automatisch
available beschikbaar
bitter bitter
boring vervelend
both beide, allebei
bright helder
broken gebroken
central centraal
certain zeker
cheap goedkoop, goedkope
chemical chemisch
clear duidelijk
closed gesloten
color kleur
common gewoon
common gemeen, overeenkomst
complete volledig, compleet
conscious welbewust
cruel barbaars
current tegenwoordig
dangerous gevaarlijk, gevaarlijke
delicate fijn
deplorable 0
different anders
different 0
different anders
down onder
dry droog
each elk
early vroeg
easy makkelijk
economic economisch
economic economisch
electric elektrisch
equal gelijke
even even
even vlak
every ieder, elk
excellent uitstekend
fake vals
false vals
far ver, ver
fat vet, vette
fat vettig
few weinig
final finaal
financial financieel
firm stevig
first eerst
fixed vast
flat vlak, plat
following volgende
foreign buitenlands, vreemd
former vroegere
fragile broos
free gratis
frequent frequent, frequente
fresh fris
front voorste
full vol
full totaal
further verder
future toekomstig
general algemeen
good 0
industrial industrieel
interesting interessant
international internationaal, internationale
last laatste
late laat
legal wettig
light dieet
liquid vloeistof, vloeibaar
local plaatselijk
loud luid, luide
low laag
lucky gelukkig
main hoofdzakelijk, hoofdzakelijke
major 0
many velen
metal metalen
military militair
minute nietig
modern 0
more meer
much veel
narrow nauw
national vaderlands
natural natuurlijk
necessary nodig
next aangrenzend
no geen
normal normaal
off van
on tot
opposite tegenovergesteld
original origineel
other ander
own eigen
parallel parallel
particular bijzonder
past voorbij
personal persoonlijk
physical lichamelijk
political politiek
poor arm
popular 0
possible mogelijk, mogelijke
present tegenwoordig
previous vorig
private besloten
probable waarschijnlijk
professional professioneel
public [het] publiek
quiet stil, zwijgzaam
ready klaar
recent 0
regular regelmatig, regelmatige
responsible verantwoordelijk, verantwoordelijke
rigid onbuigzaam
rough onbehouwen
round rondschrijven, ronde
safe veilig
same hetzelfde
second tweede
secret geheim
separate afzonderlijk
serious ernstig, degelijk
set vastgesteld
several verscheidene
short kort, korte
silent stil
silver zilverkleurig, zilverkleurige
simple eenvoudig
single enkel
small klein, een beetje
smooth glad
social 0
solid solide
sparse dun
special bijzonder
specific specifiek
square vierkant
squeamish teer
standard normaal
sticky kleverig
straight recht, rechte
strange raar
stylish modieus
sudden plotseling, plotselinge
sweet zoet
tall (thing) hoog, (person) lang
thick dicht
thin dun
tight dicht
true waar, echt
ugly lelijk
under onder
unusual ongewoon
used 0
useful 0
usual 0
usual gewoon
various divers
warm hartelijk
wet nat, natte
whole geheel
wide wijd

Learn topic "adjective" with flashcards  |  Test topic "adjective" in vocabulary trainer  |  Learn Dutch

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2024 Dicts.info.