Dicts.info 

Dutch vocabulary

Learn English to Dutch vocabulary : Adverb
Index > Adverb

about om
above boven
again opnieuw, nogmaals
almost bijna
along langs
already al, reeds
always altijd
approximately ongeveer
as als
before 0
before voor
behind na
between 0
beyond overheen
by langs
clearly 0
directly direct, recht
down 0
early vroeg
either beide
enough genoeg
even zelfs
exactly precies
finally ten slotte
first eerste
forward vooruit
generally 0
here hier
here hier
however echter
immediately onmiddellijk
in binnen
indeed 0
inside binnenin
instead in
late laat
later 0
least minst
little beetje
merely slechts, alleen maar
more meer
never nooit
not niet
now nu, momenteel
obviously duidelijk
often vaak, dikwijls
once eens
outside buiten
particularly bijzonder
please alstublieft (polite), alsjeblief (casual)
possibly misschien, wellicht
preferably 0
probably waarschijnlijk
quickly schielijk, snel
really echt
really waarlijk
recently onlangs
slowly traag, traagjes
so zozeer
solely alleen
sometimes soms, op een keer
soon binnenkort
still nog
such zodanig
suddenly plotseling
surely zeker
then toen
there daar, daarheen
therefore daarom
through 0
today vandaag
together samen
tomorrow morgen
tonight vannacht, vanavond
too ook, eveneens
up opwaarts
usually gewoonlijk
very heel, zeer
well goed, uitstekend
why waarom

Learn topic "adverb" with flashcards  |  Test topic "adverb" in vocabulary trainer  |  Learn Dutch

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2024 Dicts.info.