Dicts.info 

Frisian vocabulary

Learn English to Frisian vocabulary : Abstract
Index > Abstract

ability fermogen, macht
act died
action died
activity warberens
attack oanfal, oerhaal
blow slach
case affearen, kwestje
chance foarfal
change feroaring
choice ferkiezing
damage skansearring, skea
danger gefaar
death dea, ferstjerren
decoration dekoraasje
defense definsje, ferdigening
destruction ferneatigjen, fernieling
fight fjochtsjen, striid
hit slach
internet ynternet
list list
matter affearen, kwestje
mind geast
personality aard, wêzen
place plak, stee
power macht
practice praktyk
property eigenskip
quality alloai, slach
risk gefaar
seat plak, stee
thing affearen, kwestje
touch oanreitsing
wish ferlangst, winsk

Learn topic "abstract" with flashcards  |  Test topic "abstract" in vocabulary trainer  |  Learn Frisian

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2020 Dicts.info.