Dicts.info 

Frisian vocabulary

Learn English to Frisian vocabulary : Adjective
Index > Adjective

after efter
all allegearre, alles
automatic automatysk
both allebeide, beide
bright ljocht
cheap goedkeap
clear dúdlik
dangerous faai, gefaarlik
early betiid
easy maklik
economic ekonomysk
economic ekonomysk
equal gelyk, lyk
even flak
false falsk
far efterôf, fier
fat tsjok
fat fet
firm gewûpst, hecht
first earst
flat flak
foreign frjemd
free frij
fresh farsk
general mien, algemien
industrial yndustrieel
liquid floeiber
loud lûd
low leech
more mear
national nasjonaal
next oankomme, takomme
no gjinien, nimmen
on op
other oar, oars
poor earm
present aktueel, op 't stuit fan betsjutting
public iepenbier
ready dien, ree
responsible ferantwurdlik
rigid stiif
safe feilich
second twadde
secret geheim
separate apart, beskaat
serious earnstich
silver sulveren
simple ienfâldich
small lyts
smooth glêd
solid gewûpst, hecht
sparse tin
stylish kwierich
sweet mjitsk, swiet
thick tsjok
thin tin
under ûnder
usual bewend, gewoan
usual bewend, gewoan
warm waarm
wide breed, wiid

Learn topic "adjective" with flashcards  |  Test topic "adjective" in vocabulary trainer  |  Learn Frisian

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.