Dicts.info 

Frisian vocabulary

Learn English to Frisian vocabulary : Verb


Index > Verb

accept oanfurdigje, oannimme
accuse beskuldigje
act dwaen, oanmeitsje
add bydwaan
affect beynfloedzje
announce advertearje, ferkundigje
argue fjochtsje
arrive arrivearje, oankomme
ask freegje
attack oanfalle
be libje
beat huffe
become krije, ûntfange
believe leauwe
bite bite
bring oanbringe, oandrage
build konstruearje
cause feroarsaakje, oandeare
choose ferkieze, kieze
compare fergelykje
cough hoastje
cry gûle
decide beslute
design tekenje
desire wolle
divide diele, ferdiele
doubt betwivelje, twivelje
drive oanstjoere
end beteare
exist bestean
expect biidzje, ferwachtsje
explain ferklearje
fight fjochtsje
finish besljochtsje, dien meitsje
forgive begnedigje, ferjaan
free befrije, ferlosse
grow oangroeie, oanwaakse
happen foarfalle
hate haatsje
hide ferbergje
hold hâlde
injure blessearje
introduce oanbiede, ôfbyldzje
introduce oanbiede, ôfbyldzje
join ferbine
kill deadzje, deameitsje
lead liede
lock skoattelje, ôfskoattelje
lose ferlieze, weislepe
manage administrearje, de administraasje dwaan
measure ôfmjitte
mention oanhelje, sitearje
miss weilitte
name neame
order befelje
own besitte
please ferbliidzje
plow ploegje, ploeie
press drukke
prove bewize, oantoane
receive krije, ûntfange
refuse ôfkitse, ôfwize
remove ôfskaffe, ôftankje
replace ferfange
reply anderje, antwurdzje
report oanbringe
represent oanbiede, ôfbyldzje
respect earje
risk noedzje
rule regearje
see sjen
serve tsjinje
sew naaie, nuddelje
shout skreauwe
show oanwize, oantsjutte
smoke rikje
spend oanjaan, oanlangje
stand stean
study studearje
suffer lijen
suggest biede, foarslaan
supply leverje
support steune
surprise ferraskje
thank tankje
throw goaie
travel gean
trick bedraaie, bemiterje
turn draaie, ferdraaie
visit besykje
walk rinne
watch sjen
win fertsjinje
wish ferlangje

Learn topic "verb" with flashcards  |  Test topic "verb" in vocabulary trainer  |  Learn Frisian

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.