Dicts.info 

Frisian vocabulary

Learn English to Frisian vocabulary : Verb-basic
Index > Verb-basic

be syn, wêze
begin begjinne, oanbrekke
break brekke
buy oanhannelje, oankeapje
close tichtdwaan
come komme
dance dûnsje
draw tekenje
drink drinke
eat ite
fall drippe, falle
feel fiele
find fine
fire sjitte
follow folgje
forget ferjitte
get krije, ûntfange
give oanjaan
have ha
kiss patsje, tútsje
laugh laitsje
lie lizze
listen beharkje, harkje
lose ferlieze, weislepe
love leavje
make dwaen, oanmeitsje
meet treffe
move bewege, ferwege
offer oanbiede, ôfbyldzje
pay betelje
play boartsje
pull tsjen
read lêze
say sizze
sell ferkeapje
sing sjonge
sit sitte
smile glimkje
swim swimme
talk prate, sprekke
understand begripe, ferstean
use brûke
wait biidzje, ferwachtsje
write skriuwe

Learn topic "verb-basic" with flashcards  |  Test topic "verb-basic" in vocabulary trainer  |  Learn Frisian

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.