Dicts.info 

Georgian vocabulary

Learn English to Georgian vocabulary : Verb
Index > Verb

accept მიღება, დათანხმება
accuse დადანაშაულება
achieve მიღწევა
act მოქმედება
add დამატება
add დამატება, შეკრება
admit დაშვება
affect გავლენის მოხდენა
agree დათანხმება
allow უფლების მიცემა, ნების დართვა
announce შეტყობინება
argue კამათი
arrive მოსვლა
ask შეკითხვის დასმა, შეკითხვა
attack შეტევა
avoid თავის არიდება
be ცხოვრება
bear წაღება
beat გამარჯვება, მოგება
become გახდომა, გადაქცევა
behave მოქცევა
believe დაჯერება
benefit წარმატება
bite მოკბეჩა, კბენა
bring მოტანა
build აშენება
burn დაწვა
call დარეკვა
care ზრუნვა, მოვლა
carry გადატანა
catch ჩავლება, ჩაბღაუჭება
cause ბიძგის მიცემა
change შეცვლა
choose არჩევა
classify დახარისხება
clean გასუფთავება
compare შედარება
connect შეერთება
continue გაგრძელება
control გაკონტროლება
cook საჭმლის მზადება
copy ასლის გადაღება, კოპირება
cough დახველება, ხველება
count დათვლა, გადათვლა
crush დანგრევა, განადგურება
crush დაკუჭვა, დაჭმუჭვნა
cry ტირილი
decide გადაწყვეტა
deliver გადაცემა
describe აღწერა, წარმოსახვა
design შეთავაზება
desire სურვილი
develop განვითარება
die მოკვდომა
discover აღმოჩენა
discuss კამათი, ბჭობა
dislike არსიყვარული
divide დაშლა, დანაწილება
doubt ეჭვის ქონა
drive ტარება
embrace შეიცავს
encourage გამხნევება
end დასრულება
enhance გაზრადა, გადიდება
enjoy გახარება, სიხარულის განცდა
enter შესვლა, შეღწევა
establish დაარსება
estimate შეფასება
exceed გადალახვა
exist ყოფნა
expect ლოდინი
explain ახსნა, განმარტება
express გამოხატვა
fight ჩხუბი
fill შევსება, გავსება
find აღმოჩენა
find out განსაზღვრა
finish დასრულება, დამთავრება
flush დასწორება, გათანაბრება
forgive თხოვნა
free განთავისუფლება
give up დამორჩილება, ფარხმალის დაყრა
grow გაზრდა
hate ვერ ატანა, ზიზღი
hide დამალვა
hold ჭერა
identify გამოცნობა, იდენტიფიკაცია
imply ჩართვა, მიერთება
include ჩართვა
increase გაზრდა, გადიდება
injure დაჭრა
introduce წარმოგდენა, განხილვა
introduce წარმოადგინო
join შეერთება
keep შენარჩუნება
kick თხრა, გათხრა
kill მოკვლა
land დაჯდომა
leave დატოვება
let დატოვება
lift აწევა, წამოწევა
limit შეზღუდვა, შემოფარგვლა
load დამუხტვა
lock ჩაკეტვა
look მოჩვენება
lose წაგება
manage ცნობები
marry ცოლის მოყვანა, დაქორწინება
match შესატყვისობა, შესაბამისობა
mean აღნიშვნა
mean ჩაფიქრება, აზრად ქონა
measure გაზომვა
mention ციტირება
miss ხელიდან გაშვება
miss აცილება
name დასახელება, სახელდება
operate მომსახურეობა
order ბრძანების გაწემა, ბძანება
own ფლობა
pass on გადაცემა
peel გასუფთავება
plan დაგეგმვა
please გახარება
plow ხვნა
poison მოწამლვა
polish გაპრიალება
prepare მომზადება
press დაჭერა
print დაბეჭდვა, ამოჭდვა
process გამომუშავება
profit მოგება
protest გაპროტრსტება
prove დამტკიცება
publish გამოცემა
raise აღზრდა, გაზრდა
rate შეფასება
reach მიღწევა
receive მიღება
record ჩაწერა
reduce შემოკლება
reflect არეკლვა
refuse უარის თქმა, უარყოფა
remove მოშორება
render დაბრუნება
replace შეცვლა
reply პასუხის გაცემა
report შეტყობინება
represent სიმბოლიზირება
request თხოვნა
respect ცნობა
rest დასვენება
reveal მხელა, გაცემა
risk რისკზე წასვლა
round off დამრგვალება, მომრგვალება
rule მართვა, ბატონობა
save დაგროვება, დაზოგვა
save გადარჩენა
see დანახვა
see ჩათვლა
send გაგზავნა, გადაგზავნა
serve მსახური, მსახურება
sew კერვა
share გაყოფა, განაწილება
shout ყვირილი
show ჩვენება, დემონსტრირება
smash დარტყმა
smell სუნის ქონა
smell აყროლება, აყროლებულობა
smell შეგრძნების ქონა, წინათგრძნობა
smoke მოწევა
spend დროის გატარება
stand დგომა
stay დარჩენა
steal მოპარვა, ქურდობა
stop გაჩერება
study შესწავლა
suffer მოთმენა
suggest შეთავაზება
supply შესაძლებლობის მიცემა
support ხელშეწყობა
surprise გაკვირვება
taste გემოს გასინჯვა, დაგემოვნება
teach სწავლება, სწავლა
test გამოცდა, გასინჯვა
thank მადლობის გადახდა, მადლიერება
think ფიქრი
throw სროლა, ტყორცნა
title დასახელება, სახელდება
trade ვაჭრობა
train გაწვრთნა
travel სიარული, მოძრაობა
treat მკურნალობა
trick მოტყუება, დაღალატება
try ცდა
turn მოტრიალება
visit სტუმრობა, მისვლა
walk სიარული
warm გახურება, გათბობა
wash გარეცხვა
watch ყურება
wear ტარება
weigh აწონვა
win გამარჯვება, მოგება
wish სურვილის ქონა

Learn topic "verb" with flashcards  |  Test topic "verb" in vocabulary trainer  |  Learn Georgian

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2019 Dicts.info.