Dicts.info 

Latvian vocabulary

Learn English to Latvian vocabulary : Abstract
Index > Abstract

ability kompetence
act cēliens
action darbība
addition pievienojumierīce
amount daudzums
attack uzbrukums
attempt mēģinājums
attitude attieksme
back aizmugure
behavior uzvedība
bit gabaliņš
blow trieciens
break pārtraukums
campaign kampaņa
case gadījums
chance izdevība
change maiņa
choice izeja
condition stāvoklis
connection savienotājs
crack ieplaisājums
damage bojājums
danger briesmas
destruction sagraušana
dominance kontrole
drop piliens
duty pienākums
effort piepūle
fall bojāeja
feature raksturīga pazīme
fight cīņa
front fasāde
hit sitiens
hole caurums
increase palielināšanās
internet internets
kick spēriens
kind suga
knot mezgls
list saraksts
majority vairākums
matter lieta
mind prāts
operation ekspluatācija
opposite pretējais
outburst izvirdums
part daļa
part daļa
piece gabals
place vieta
position vieta
power enerģija
practice prakse
property rekvizīts
quality kvalitāte
report atskaite
responsibility atbildība
rest atpūta
return atgriešanās
rise lēkts
risk risks
seat laukums
set komplekts
silence klusums
situation situācija
state stāvoklis
step dejas solis
stop apstāšanās
taste garša
thing lieta
top virsotne
treatment izturēšanās
tremble trīsas
trick joks
type modelis
use lietošana
way metode
wear nodilums
whole vesels
will griba
wish vajadzība

Learn topic "abstract" with flashcards  |  Test topic "abstract" in vocabulary trainer  |  Learn Latvian

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2020 Dicts.info.