Dicts.info 

Latvian vocabulary

Learn English to Latvian vocabulary : Business
Index > Business

account konts
advantage izdevīgums
advertisement reklāma
advice konsultācija
agreement līgums
attention uzmanība
authority autoritāte
banknote banknote
bargain darījums
brand šķirne
capital kapitāls
change sīknauda
cheque čeks
committee komiteja
company kompānija
competition sacensība
complaint apsūdzība
contract kontrakts
council padome
course stunda
customer klients
department departaments
difficulty grūtības
director direktors
economy saimniecība
experience pieredze
firm firma
form anketa
group grupa
help līdzekļi
holiday atvaļinājums
income ienākums
industry industrija
insurance apdrošināšana
interest procenti
invoice rēķins
job sīki mājas darbi
law likums
leave atvaļinājums
loss zaudējums
management vadība
mark marķieris
market noiets
material materiāls
mean vidus
meeting tikšanās
money nauda
occupation darbs
offer piedāvāt
officer amatpersona
owner īpašnieks
package pacina
payment samaksa
plan plāns
price cena
problem problēma
product produkts
profit peļņa
property īpašums
rate likme
rest atlikums
reward apbalvojums
right tiesības
sale pārdošana
section daļa
service pakalpojums
share akcija
shop veikals
skill izveicība
staff personāls
success panākumi
table tabula
tax nodoklis
team komanda
trade komercija
value vērtība
work darbs
worker strādnieks

Learn topic "business" with flashcards  |  Test topic "business" in vocabulary trainer  |  Learn Latvian

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2020 Dicts.info.