Dicts.info 

Malay vocabulary

Learn English to Malay vocabulary : Business
Index > Business

account akaun
advantage manfaat
advertisement pengiklanan
attention perhatian
authority kuasa
banknote wang kertas
bargain persetujuan
brand jenama
business perniagaan
capital duit
change wang kecil
cheque cek
committee jawatankuasa
company syarikat
competition persaingan
complaint tuduhan
contract perjanjian kontrak
council majlis perbandaran
course kelas
customer pelanggan
department bahagian
difficulty kesusahan
director pengurus
economy ekonomi
environment persekitaran
experience pengalaman
firm firma
form borang
group kumpulan
help bantuan
holiday cuti
income pendapatan
industry industri
insurance insurans
interest bunga
invoice penyata
job kerja
law undang-undang
leave cuti
loss kerugian
management penjaga
mark tanda
market pasaran
material bahan
mean pertengahan
meeting mesyuarat
money wang
occupation pekerjaan
offer tawaran
officer pegawai
operation pengendalian
owner pemilik
payment pembayaran
plan rancangan
price harga
problem masalah
profit keuntungan
property harta
rate kos
rest bahagian yang tinggal
reward hadiah
right hak
sale jualan
service perkhidmatan
share saham
shop kedai
skill kemahiran
staff kakitangan
support menyokong
table jadual
tax cukai
team pasukan
trade perdagangan
value penting
work kerja
worker buruh

Learn topic "business" with flashcards  |  Test topic "business" in vocabulary trainer  |  Learn Malay

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.