Dicts.info 

Polish vocabulary

Learn English to Polish vocabulary : Adjective
Index > Adjective

ago temu
all wszystko
any jakikolwiek
automatic automatyczny
available dostępny
bitter gorzki
boring nudny
both oboje
bright jasny
broken zniszczony
central główny
certain pewny
cheap tani
chemical chemiczny
clear czysty
closed zamknięty
common pospolity
common wspólny
complete pełen
conscious świadomy
cruel okrutny
dangerous niebezpieczny
delicate delikatny
deplorable smutny
different różny
different niepodobny
down pod
dry suchy
each każdy
early wczesny
easy łatwy
economic ekonomiczny
economic oszczędny
electric elektryczny
equal równy
even parzysty
even równy
every każdy
excellent znakomity
fake fałszywy
far daleko
fat utuczony
fat duży
few mało
final ostateczny
financial finansowy
firm mocny
flat płaski
following następny
foreign zagraniczny
former dawny
fragile delikatny
free darmowy
frequent częsty
fresh świeży
front przedni
full pełny
full całkowity
further dalej
future przyszły
general ogólny
industrial przemysłowy
interesting interesujący
international międzynarodowy
last ostatni
late późno
legal prawny
liquid płynny
local miejscowy
loud głośny
low niski
lucky mający szczęście
main główny
major główny
many dużo
metal metalowy
military wojskowy
minute drobny
modern współczesny
more więcej
much dużo
narrow wąski
national narodowy
natural naturalny
necessary niezbędny
next przylegający
no nr
normal normalny
off z
on przy
opposite przeciwny
original początkowy
other inny
own własny
parallel równoległy
particular specjalny
past ubiegły
personal własny
physical cielesny
political polityczny
poor biedny
popular popularny
possible możliwy
present obecny
previous poprzedni
private prywatny
probable prawdopodobny
professional fachowy
public publiczny
quiet spokojny
ready przygotowany
recent ostatni
regular regularny
responsible odpowiedzialny
rigid sztywny
rough grubiański
round okrągły
safe bezpieczny
same ten sam
second drugi
secret tajny
separate osobny
serious poważny
set ustalony
several kilka
short krótki
silent cichy
simple łatwy
single jeden
small mały
smooth gładki
solid stały
sparse rzadki
special szczególny
specific określony
square kwadratowy
squeamish delikatny
standard znormalizowany
sticky kleisty
straight prosty
strange dziwny
stylish szykowny
sudden nagły
sweet słodki
tall wysoki
thick gęsty
thin cienki
tight ciasny
true prawdziwy
ugly brzydki
under pod
unusual niezwykły
usual pospolity
various zróżnicowany
warm ciepły
wet mokry
whole cały
wide szeroki

Learn topic "adjective" with flashcards  |  Test topic "adjective" in vocabulary trainer  |  Learn Polish

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2020 Dicts.info.