Dicts.info 

Polish vocabulary

Learn English to Polish vocabulary : Business
Index > Business

account rachunek
advantage korzyść
advertisement reklama
advice porada
agreement naprawienie
attention uwaga
authority pełnomocnictwo
banknote banknot
bargain transakcja
brand znak firmowy
business interes
capital kapitał
change drobne
cheque czek
committee komisja
company spółka
competition konkurencja
complaint zarzut
contract kontrakt
copy kopia
council rada
course lekcja
customer klient
demand potrzeba
department dział
difficulty trudność
director zarządzający
economy gospodarka
environment środowisko
experience doświadczenie
firm firma
form formularz
group grupa
help pomoc
holiday wakacje
income dochody
industry przemysł
insurance ubezpieczenie
interest procent
invoice rachunek
job praca
law prawo
leave urlop
loss strata
management kierownictwo
mark znak
market rynek
material materiał
mean średnia
meeting spotkanie
money pieniądze
occupation zajęcie
offer propozycja
office biuro
officer funkcjonariusz
operation uruchomienie
owner posiadacz
package paczka
payment zapłata
plan plan
price cena
problem kłopot
product produkt
profit zysk
property własność
rate stawka
rest reszta
reward nagroda
right prawo
sale sprzedaż
section sekcja
section sekcja
service obsługa
share udział
shop sklep
show widowisko
skill umiejętność
staff personel
success powodzenie
support utrzymanie
table tabela
tax podatek
team drużyna
trade handel
value wartość
work praca
worker robotnik

Learn topic "business" with flashcards  |  Test topic "business" in vocabulary trainer  |  Learn Polish

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2020 Dicts.info.