Dicts.info 

Polish vocabulary

Learn English to Polish vocabulary : Verb
Index > Verb

accept przyjmować
accuse oskarżać
achieve osiągać
act działać
add dodawać
add dodawać
admit uznawać
affect wpływać
agree zgadzać się
allow umożliwić
announce ogłaszać
argue kłócić
arrive przybywać
ask pytać
attack atakować
avoid uniknąć
be żyć
bear nosić
beat pokonać
become zostać
behave postępować
believe wierzyć
bring spowodować
build budować
call telefonować
carry przenosić
cause sprawiać
change zmieniać
choose wybierać
classify klasyfikować
clean czyścić
compare porównywać
contain zawierać
continue kontynuować
control kierować
cook gotować
copy kopiować
cough kaszleć
crush zmiażdżyć
cry płakać
decide rozstrzygać
describe opisywać
design projektować
desire chcieć
develop wywoływać
die umierać
discover odkrywać
discuss omawiać
divide dzielić
doubt wątpić
drive jechać
embrace zawierać
encourage zachęcać
end skończyć
enhance wzmagać
enter wchodzić
establish założyć
estimate oszacować
exceed przechodzić
exist istnieć
expect oczekiwać
explain wyjaśniać
fight walczyć
fill napełniać
find wykrywać
finish dokończyć
flush wyrównywać
forgive przebaczyć
free wyzwolić
give up kapitulować
grow rosnąć
happen stawać się
hate nienawidzieć
hide ukrywać
hold trzymać
identify rozpoznać
include obejmować
increase zwiększyć
injure zranić
introduce przedstawić
join połączyć
keep utrzymywać
kick kopnąć
kill zabijać
land lądować
last długo służyć
lead prowadzić
leave zostawić
let pozwolić
lift podnieść
limit ograniczać
load ładować
look zdawać się
lose stracić
manage stać na czele
marry poślubić
match korespondować
mean znaczyć
mean zamierzać
measure mieć rozmiar
mention wspominać
miss zmarnować
miss chybić
name nazywać
order kazać
own posiadać
pass on przekazać
peel obierać
plan planować
plow orać
poison otruć
polish polerować
prepare przygotować
press przyciskać się
prevent powstrzymać
print drukować
process poddać obróbce
profit zarabiać
protest protestować
prove dowodzić
publish publikować
raise wychowywać
rate oceniać
reach osiągnąć
receive otrzymać
record nagrać
reduce obcinać
reflect odbijać
refuse odmawiać
remove usunąć
render odłożyć z powrotem
replace zastępować
reply odpowiadać na
report meldować
represent reprezentować
request żądać
respect szanować
reveal ujawniać
risk ryzykować
rule rządzić
save oszczędzać
save uratować
see widzieć
see uważać
send wysyłać
sew szyć
share dzielić
shout krzyczeć
show pokazywać
smell wonieć
smell pachnieć
smell wdychać
spend spędzać
stand stać
stay pozostać
steal kraść
stop zatrzymać się
study studiować
suffer znosić
suggest wysunąć
supply zaopatrzyć
support popierać
surprise zadziwić
taste kosztować
teach kształcić
test poddać próbie
thank dziękować
throw rzucać
title zatytułować
trade handlować
train szkolić
travel iść
treat traktować
try próbować
turn skręcić
visit odwiedzać
walk chodzić
warm ogrzewać
wash myć
watch oglądać
wear ubierać się w
weigh ważyć
win zwyciężyć
wish pragnąć

Learn topic "verb" with flashcards  |  Test topic "verb" in vocabulary trainer  |  Learn Polish

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2020 Dicts.info.