Dicts.info 

Tagalog vocabulary

Learn English to Tagalog vocabulary : Abstract
Index > Abstract

ability talino, kakayahan
act kilos, gawa
action kilos, aksyon
activity kilus, gawa
addition karagdagan
amount halaga
attack lusubin, salakayin
attempt subukin, pagpilitan
attitude ugali
back likod
behavior ugali
bit kapiraso, maliit
blow hampas, ihip
break basagin, sirain
campaign kampanya, kilusan
case halimbawa
chance pagkakataon, oportunidad
change sukli, pagbabago
choice pili, napili
condition kalagayan, ayos
connection kadugtong
crack biyak
crush durugin, pisain
cut putol, putulin
damage pinsala, sira
danger panganib
death patay
decoration palamuti, dekorasyon
defense depensa
destruction pagkasira
detail bagay-bagay, maliit na bahagi
drop bitiwan, ibaba
duty tungkulin
effort sikap, pagsisikap
fall nahulog
feature itsura, katangian
fight away, laban
front harap, unahan
hit hampasin, saktan
hole butas
increase paglaki, dagdag
increase dagdagan, damihan
internet internet
jolt gulat, gitla
kick tadyak, sipa
kind klase, uri
knot buhol
list talaan, sulatan
majority nakararami, mayorya
matter laman, usapin
mind isip
operation operasyon, pamamahala
opposite kasalungat
outburst bulalas
part bahagi, parte
part bahagi, parte
personality personalidad, karakter
piece piraso
place lugar
position puwesto
power kapangyarihan, kakayahan
practice pagsasanay, praktis
project gawain, trabaho
property pag-aari,
quality uri, kalidad
quiet tahimik, pahinga
report ulat, balita
responsibility responsibilidad
rest pahinga
return pagbabalik
rise tumaas, tumindig
risk panganib
seat upuan
serial nobela o kuwentong inilalathala ng baha-bahagi
set isang kumpol
silence katahimikan, tahimik
situation sitwasyon
slice putol, hiwa
state kalagayan, estado
step hakbang, lumakad
stop paghinto
taste lasa
thing bagay
top ibabaw
touch hipi, dampi
treatment pagpapasunod
tremble ugain, alugin
trick dayain, linlangin
type anyo, uri
use gamit, paggamit
way paraan, daan
wear pagkaluma, pagkasira
whole buo, lahat
will kalooban, kagustuhan
wish naisin, ibigin

Learn topic "abstract" with flashcards  |  Test topic "abstract" in vocabulary trainer  |  Learn Tagalog

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2024 Dicts.info.