Dicts.info 

Vietnamese vocabulary

Learn English to Vietnamese vocabulary : Communication
Index > Communication

announcement thông báo
answer câu trả lời
argument lý lẽ
book sách
call cuộc gọi điện thoại
character ký tự
controversy sự cãi nhau
cry lời kêu gọi
data dữ liệu
decision quyết định
dictionary từ điển
discussion sự thảo luận
doubt sự nghi ngờ
experience sự từng trải
feeling tình cảm
humor biết đùa
idea ý nghĩ
interest sự chú ý
interview cuộc phỏng vấn
language ngôn ngữ
language tiếng nói của một đất nước
letter chữ cái
letter thư
lie lời nói dối
look cách nhìn
magazine tạp chí
mail thư từ
memory trí nhớ
memory những kỷ niệm
mistake sai lầm
name tên
newspaper báo
number số
opinion ý kiến
page trang sách
pronunciation sự phát âm
proposal sự đề xuất
protest sự phản đối
question câu hỏi
reason lý do
relation mối quan hệ
request lời yêu cầu
sentence câu
speech ngôn ngữ
spelling việc viết chính tả
standard tiêu chuẩn
statement sự bày tỏ
subject chủ đề
suggestion sự gợi ý
voice giọng nói
word từ
writing chữ viết

Learn topic "communication" with flashcards  |  Test topic "communication" in vocabulary trainer  |  Learn Vietnamese

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.