Dicts.info 

Vietnamese vocabulary

Learn English to Vietnamese vocabulary : Medicine
Index > Medicine

care sự trông nom
cold cảm lạnh
cough sự ho
disease bệnh
doctor bác sỹ
health sức khỏe
menstruation chu kỳ kinh nguyệt
nurse y tá
operation sự hoạt động
pain đau
patient bệnh nhân
stitch mũi khâu

Learn topic "medicine" with flashcards  |  Test topic "medicine" in vocabulary trainer  |  Learn Vietnamese

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.