Dicts.info 

Vietnamese vocabulary

Learn English to Vietnamese vocabulary : Tool
Index > Tool

bell cái chuông
button nút
gun súng
hammer đầu cần
hook cái móc
key chìa khóa
lock khóa cửa
match diêm
nail cái đinh
needle kim khâu
pump máy bơm
rope dây chão
scissors kéo
spring lò xo
stamp dấu
whip roi da

Learn topic "tool" with flashcards  |  Test topic "tool" in vocabulary trainer  |  Learn Vietnamese

Privacy policy   Disclaimer   Terms of use  
Copyright © 2003-2018 Dicts.info.